Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу
Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 3

Булагтай газар гандахагй гээн гын ёоор гандашагй абьяас бэлигээ харуулха мрысн.
  • Сайт дээрэ гтээн асуудалнуудые харахадаа, урда наадамуудта олонхи асуудалнуудынь гтээн байгаа гэжэ анхараа бэзэт.
  • 20-дохи наадамда «Уран дархан» гээн урилдаанда бурханай ном зосоонь хэжэ хадагалдаг, ута гонзогор модон хобто-соглиг дархалха (футляр для религиозных сочинений) в) Уран баримал. .
  • Свою верную службу сборник послужит и в деле возрождения и сохранения языка.
  • (хдэлмэриин дрсэ, хэмжр рын дураар хэхэ).
  • Эндэ ганса ахамад ангинуудаа бридээн блгэмд тухай хэлэгдэнэ.
  • Хгэд, залуушуулые буряад хэлэ зэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, трэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, тхые саашань арьбадхан болбосоруулха хсэл трлжэ, трэл арадай баялиг болохо эжы, абынгаа хэлэ хндэлэн ргэлжэллхэ хсэл трлхэ.

Александр Азаргаев » Музыка
Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 60

Послав оригинальные голосовые открытки на каждый день.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 70

Юбилей и любой другой праздник, поздравления в стихах или от знаменитостей.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 118

Впечатления от подобного подарка превзойдут все ожидания.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 91

Отправить голосовое поздравление можно как на мобильный телефон.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 163

Если имеется разница во времени или получатель находится в другой стране.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 199

Когда в разгар праздника раздается телефонный звонок.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 22

Когото можно удивить банальным СМС стихотворением.

Бурятские пожелания на бурятском языке на свадьбу 80

У вас есть прекрасная возможность порадовать друзей и близких с помощью оригинальных голосовых поздравлений.

Редакция районной газеты «Вести Закамны» выпустила

  • Заатагй нэгэ бадаг блэгэй гол дуушан гансаараа гйсэдхэхэ, удаань бэшэниинь тодон абаад, саашань суг ргэлжэллхэ жэшээтэй.
  • Б) «Доншуур маани» сээжээр гйсэдхэхэ /donshuur-maani гээн хаягаар гэнь гтэбэ.
  • Стиль, безупречное качество, гибкие цены, отличное обслуживание вот наш девиз!
  • Эбээн тэдхэгшэ: худалдаа-наймаанай «Абсолют» хамжаан 2018 оной 2 арын 9-10, наадамай зорилгонууд, наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэндые алдангй лэээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ.

97

69

6

27

145

173Похожие новости: